جهاد دانشگاهی استان لرستان

انتخابات انجمن‎های علمی مدیریت فرهنگی، معماری و کامپیوتر؛ رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان: دانشجویان بازوان اجرایی دانشگاه هستند

انتخابات انجمنهای علمی مدیریت فرهنگی، معماری و کامپیوتر، مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان، مجید دریکوند، رئیس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی خرمآباد در حاشیه انتخابات انجمن علمی دانشجویان این دانشگاه گفت: برای اولین بار است که انتخاباتی با این سبک و سیاق در دانشگاه برگزار میشود و فضا، فضایی شبیه انتخابات رسمی در کشور است.

وی اظهار کرد: هدف اصلی این انتخابات تقویت فرهنگ و تمرین دموکراسی و مطالبهگری است که منجر به اعتماد واقعی و عملی بین دانشجویان میشود.

این مقام مسئول اضافه کرد: این انتخابات باعث میشود دانشجویان بیشتر با تعامل در فعالیتهای اجرایی از قبیل برگزاری همایشها، مراسمات، برگزاری کارگاههای آموزشی و حتی حقنظر در استفاده از اساتیدی که درحال تدریس هستند، قرار گیرند.

دریکوند با اشاره به چگونگی برگزاری این انتخابات دانشجویی، یادأور شد: کاندیداها از بین دانشجویان معدل بالا، بدون سابقه انضباطی و متقاضی شرکت در انتخابات بودهاند.

وی اضافه کرد: تعداد 50 نفر کاندیدای این دوره از انتخابات شدند و در سه گروه مدیریت، معماری و کامپیوتر، 5 نفر حائز بیشترین آراء شدند.

دریکوند افزود: در مجموع قریب به 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه در این انتخابات شرکت کردند.