جهاد دانشگاهی استان لرستان

تفاهم‎نامه همکاری بین سازمان جهاد دانشگاهی واحد تهران و لرستان

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی لرستان از انعقاد تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی واحد تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان محمد صارمی ، بیان کرد: لرستان بعد از کرمان و همدان، قطب تولیدکننده گردو است که اکثر باغات آن از نهالهای بذری تشکیل شدهاند.

وی با بیان اینکه بزرگترین مشکل نهال بذری تفرق صفات آن است، افزود: همچنین این نهال 8 تا 10 سال زمان برای به بار رسیدن و ثمردهی نیاز دارند که برای رفع این مشکل سازمان جهاد دانشگاهی و منابع طبیعی تهران سالهای متمادی با انجام کارهای تحقیقاتی موفق به یافتن دانش فنی تولید گردوی پیوندی شدند.

صارمی اضافه کرد: گردوی پیوندی راه گریزی برای معضل تفرق صفات است و مدت زمان باردهی را نیز به سه تا چهار ماه کاهش میدهد؛ همچنین باعث جلوگیری از انتقال بیماریهای ویروسی میشود و تا حد زیادی بیماریهاتی خاکزی را کاهش میدهد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی لرستان از دیگر خصوصیات گردوی پیوندی به عملکرد بالا و یکنواختی میوه اشاره کرد و گفت: دانش فنی گردوی پیوندی را افراد معدودی دارند و عوامل محیطی زیادی بر روی پایه و پیوندک تاثیرگذار هستند که گردوی پیوندی تولید جهاد دانشگاهی مقاوم به این مشکلات است.

وی با اشاره به تفاهمنامهای که بین جهاد دانشگاهی تهران و واحد لرستان منعقد شده است، تصریح کرد: براساس این تفاهمنامه قرار است دانش فنی گردوی پیوندی در اختیار جهاد دانشگاهی لرستان قرار گیرد و با این کار باغات جدید استان براساس آن احداث و تولید گردوی استان باکیفیت و کمیت بهتر و بیشتری انجام میشود.

این تفاهمنامه بین ریاست جهاد دانشگاهی واحد تهران  و لرستان در تاریخ 94.8.26 امضاء شد.