جهاد دانشگاهی استان لرستان

کسب رتبه برتر دفتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان استان لرستان

  • پرينت

کسب مقام برتر کارشناس و دفتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان جهاددانشگاهی واحد لرستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان مهندس محمد صارمی مدیر برنامه­ ریزی و توسعه پژوهشی و مسئول دفتر نمایندگی بانک خون بندناف رویان لرستان گفت: در نشست سالانه مسئولین و رابطین دفاتر نمایندگی بانک خون بند ناف رویان که در استان فارس برگزار شد، دفتر نمایندگی بانک خون­ بند ناف رویان جهاددانشگاهی لرستان در بین دفاتر نمایندگی کشور، به عنوان دفتر نمایندگی برتر شناخته شد. همچنین از کارشناس این دفتر خانم مژگان طرهانی به عنوان خونگیر برتر کشوری، تقدیر و قدردانی به عمل آمد.